jongen hek sfeer

Over de organisatie

Het Logo van Stichting Aquila

aquila logo

Aquila betekent Arend. We hebben voor deze naam gekozen omdat in de Bijbel (Deuteronomium 32:11) de arend wordt gezien als beschermer van het volk. Het is een sterke vogel die haar jongen beschermt en leert zweven op de thermiek. De leerlingen op onze scholen hebben bijzondere zorg en begeleiding nodig. Zoals de arend bescherming, vertrouwen en uitdaging aan haar jongen geeft, zo begeleiden wij onze leerlingen en laten ze uitvliegen naar een situatie waarbij hun welzijn en ontwikkeling voorop staan.
Het logo staat symbool voor de bescherming en begeleiding die we onze leerlingen bieden. De drie figuren vertegenwoordigen daarin onze drie scholen met hun leerlingen. Ze worden gedragen en met elkaar verbonden door de arend. Het zijn grote, kleine en kleurrijke figuren zoals ook onze leerlingen verschillend en variërend in leeftijd zijn.

College van Bestuur

Het bevoegd gezag van de stichting Aquila wordt gevormd door het College van Bestuur dat uit één persoon bestaat. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor:’
• Het bepalen van de koers en het strategisch beleid van stichting Aquila
• Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen
• Het besturen van de dagelijkse gang van zaken op hoofdlijnen
• De interne en externe communicatie

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Het College van Bestuur is de werkgever voor alle medewerkers in dienst van stichting Aquila en geeft direct leiding aan de directeuren van de betrokken scholen. De relatie tussen het College van Bestuur en de directeuren is vastgelegd in het managementstatuut. Het directeurenberaad heeft een adviserende taak naar het College van Bestuur.
Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer Taeke Venema.

Raad van Toezicht

Stichting Aquila heeft een Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur en adviseert het College van Bestuur. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Bij de werving van deze personen houden we rekening met de aanwezigheid van kennis en ervaring op de volgende gebieden: identiteit, het juridische, het financieel-economische en het sociaal-maatschappelijke vlak. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. K. Stijkel, Wierden, Voorzitter
  • Dhr. H. Grit, Zwolle, Lid
  • Dhr. J. den Bakker, Ommen, Lid
  • Mevr. A. Westendorp- van de Wiel, Zwolle, Lid
  • Dhr. H. Soepenberg, Arriën, Lid
  • Mevr. P. Plegt, Langeveen, Lid

 

Missie van stichting Aquila

Bij het onderwijs aan onze leerlingen nemen we bij stichting Aquila de individuele mogelijkheden en talenten van onze leerlingen als uitgangspunt. Daarbij werken we voor iedere leerling aan een passend uitstroomperspectief.
We vinden het belangrijk dat zowel de leerlingen, als de ouders/verzorgers en ons personeel zich binnen onze scholen veilig en gewaardeerd voelen. We willen inspirerend zijn voor leerlingen en personeel en werken vanuit waarden en normen die passen bij onze christelijke identiteit.
Onze scholen zijn in de regio toonaangevend en sterk in het begeleiden en geven van onderwijs aan kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij zijn we slagvaardig en toekomstgericht.

Visie van stichting Aquila

Stichting Aquila biedt met zeer gemotiveerd en deskundig personeel een breed aanbod in onderwijs en ondersteuningsarrangementen. Met ruimte voor relativering en humor zorgen we ervoor dat het leerproces voor onze leerlingen uitdagend, stimulerend, betekenisvol, optimaal en effectief is.
In ons onderwijs besteden we ook aandacht aan wonen, werken en vrije tijd. Daaraan koppelen we normen en waarden waarbij mens en leefomgeving centraal staan. Het is onze doelstelling dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk functioneren waarbij we de ouders/verzorgers als onze partners zien bij de opvoeding en totale ontwikkeling van hun kind.